Rejestracja

Regulamin Programu Promocji Polskich Marek „Polskie Best”

Regulamin Programu Promocji Polskich Marek „Polskie Best” dotyczy organizacji rejestrujących się jako uczestnicy Programu, a także zgłaszających do oceny marki.
1.0

Definicje

1.1
Regulamin – niniejszy Regulamin, którego wersję pierwotną opublikowano 1.09.2021.
1.2
Program – Program Promocji Polskich Marek „Polskie Best”.
1.3
Serwis – witryna internetowa Programu Promocji Polskich Marek „Polskie Best” wraz z towarzyszącymi jej usługami i infrastrukturą techniczno-administracyjną, która jest publicznie dostępna pod adresem https://polskie.best.
1.4
Umowa – umowa dotycząca uczestnictwa w Programie, zawarta na odległość pomiędzy Administratorem a Uczestnikiem, za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie.
1.5
Organizacja – podmiot złożony z osobnych części lub zasobów, które ze sobą współpracują i tworzą jedną zorganizowaną całość (np. firma, instytucja, jednostka organizacyjna, NGO, inicjatywa, ruch). Mianem tym w Regulaminie określa się zazwyczaj Uczestnika, odnosząc się do jego statusu przed zawarciem umowy dotyczącej uczestnictwa w Programie.
1.6
Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadającą zdolność prawną, która zawarła umowę z Administratorem dotyczącą uczestnictwa w Programie.
1.7
Dysponent – Organizacja, która posiada prawo do dysponowania marką, w tym prawo do zgłoszenia jej do Programu oraz posiada zdolność do czynności prawnych; zwana także Dysponentem marki, a która reprezentuje inną organizację (np. producenta danego wyrobu).
1.7.1
Dysponent nie może uczestniczyć w Programie pod swoją marką (np. marką agencji reklamowej), lecz może być jedynie Użytkownikiem Serwisu reprezentującym Uczestnika.
1.8
Użytkownik – zarejestrowana w Serwisie osoba fizyczna, umocowana do podejmowania w imieniu Uczestnika lub Partnera wszelkich czynności i posiadającą do tego właściwe kompetencje.
1.9
Nominat – marka, która została zarejestrowana w Programie przez Uczestnika. Określana także w systemie Emblematów informacyjnych Programu jako „Lider” [patrz pkt 1.26].
1.10
Pretendent – marka, która w ocenie internautów przekroczyła wymagany minimalny próg oceny, lecz nie została zarejestrowana w Programie.
1.11
Laureat – marka, która w ocenie internautów uzyskała wymaganą liczbę punktów lub przekroczyła próg oceny minimalnej, a która została wcześniej zgłoszona do Programu.
1.12
Marka – nazwa, opakowanie, znak towarowy lub inne oznaczenia identyfikujące organizację, produkt lub grupę produktów.
1.13
Wyrób – produkt materialny.
1.14
Usługa – produkt niematerialny.
1.14.1
Do kategorii usług jest także zaliczany handel.
1.15
Grupa – określona liczba pojedynczych wyrobów lub usług, które są oferowane pod wspólną marką wiodącą lub zależną [patrz pkt 5.5].
1.16
Certyfikat Laureata – zwany także Certyfikatem, jest dokumentem elektronicznym potwierdzającym fakt uzyskania tytułu Laureata Programu Promocji Polskich Marek „Polskie Best” przez daną markę, lecz w przypadku braku Licencji Certyfikacyjnej jest dokumentem wewnętrznym.
1.17
Licencja Certyfikacyjna – zwana także Licencją, jest formalnym potwierdzeniem uprawnień do publicznego i nieograniczonego posługiwania się Certyfikatem Laureata i Znakiem „Polskie Best” w zewnętrznych działaniach informacyjnych (poza własną organizacją) i w działaniach promocyjnych dotyczących danej marki.
1.18
Pakiet VIO – pakiet promocyjno-propagacyjny oferowany Uczestnikom w cenie 1 zł netto.
Pakiet VIO został opisany w pkt 7.0.
1.19
Kod VIO – kod rabatowy, który umożliwia jednorazowe obniżenie ceny danego produktu Uczestnikowi posiadającemu w Serwisie status VIO (Very Important Organization).
1.20
Kupon VIO – kupon rabatowy, który umożliwia jednorazowe obniżenie ceny danego produktu Uczestnikowi posiadającemu status VIO w wybranym serwisie partnerskim (np. serwisie sieci +30 lub sieci +60).
1.21
Spotab – społecznościowa tablica, do której są podpięte pojedyncze źródła społecznościowe (np. fanpage na Facebooku, kanał na YouTube) i która w Serwisie promuje nominowane marki oraz Uczestników.
1.22
Robot administracyjny – mechanizm lub oprogramowanie automatyzujące czynności i zadania realizowane w serwisie, np. Nominator, Propagator, Moderator.
1.23
Sieć partnerska – sieć serwisów internetowych połączonych informacyjnie i organizacyjnie, która w Programie dzieli się na dwie wspólne podsieci: +30 – minimum 30 serwisów, +60 – minimum 60 serwisów.
1.24
Panel rejestracyjny – strona dedykowana wszystkim zgłoszeniom nominacji oraz marek, która pozwala na ich pobieranie w formacie PDF oraz drukowanie.
1.25
Edycja Programu – okres pomiędzy datą rejestracji uczestnictwa a datą odnowienia uczestnictwa.
1.26
Emblematy informacyjne – specjalne oznaczenia profili lub rekordów marek informujące o ich statusie w trakcie realizacji Programu, takie jak: „Nominat”, „Lider”, „Pretendent”, „Laureat”.
1.26.1
Emblemat „Lider” dotyczy Nominata i jest przyznawany po wypełnieniu przez Uczestnika Formularza rejestracji użytkownika. Czynność rejestracji jest zaliczana do punktowanych akcji [patrz pkt 5.5], dzięki wypełnieniu ww. formularza Uczestnicy otrzymują pierwsze punkty, a zgłoszone marki uzyskują pozycję lidera w rywalizacji o tytuł Laureata „Polskie Best”.

2.0

Koszty

2.1
Rejestracja uczestnictwa – 100,00 zł netto.
2.1.1
Opłata rejestracyjna w wysokości 100,00 zł dotyczy uczestnictwa na 12 miesięcy. W przypadku wyboru innego wariantu uczestnictwa, opłata powiększa się proporcjonalnie i jest to 200,00 zł, gdy Uczestnik wybrał uczestnictwo na 24 miesiące oraz 300,00 zł, w przypadku wyboru okresu 36. miesięcy.
2.1.1.1
Wariant uczestnictwa nie ma wpływu na wysokość opłaty dotyczącej Licencji Certyfikacyjnej opisanej w pkt 2.3.
2.1.2
Rejestracja uczestnictwa zapewnia możliwość korzystania z podstawowych przywilejów Programu, które są aktywowane po jej dokonaniu:

 • możliwości rejestrowania marek;
 • możliwości publikowania w dziale Forum (notatki prasowe, artykuły promocyjne itp.);
 • aktywacji profilu Uczestnika i jego wizytówki w Katalogu Uczestników;
 • promocji znaku firmowego w zestawieniach, listach i rankingach Programu.

2.1.3
Uczestnik może wybrać dodatkową opcję Automatyczne przedłużenie uczestnictwa, aby po wygaśnięciu pierwszego okresu uczestnictwa (12, 24 lub 36 miesięcy) nie dokonywać ponownej rejestracji. Automatyczne odnowienie dotyczy tylko uczestnictwa i opłaty rejestracyjnej (100,00 zł, 200,00 zł lub 300,00 zł), lecz zawiera gwarancję kosztów dotyczących zgłoszenia marki – koszty zgłoszenia marki w kolejnych edycjach będą identyczne lub mniejsze niż w edycji aktualnej – oraz pomniejsza wysokość opłaty dotyczącej Licencji Certyfikacyjnej [patrz pkt 2.3].
2.2
Zgłoszenie, czyli rejestracja marki może zostać dokonana przez Uczestnika po rejestracji uczestnictwa określonej w pkt 2.1, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zarejestrowania samego uczestnictwa.
2.2.1
Rejestracja marki organizacji – 500,00 zł netto.
2.2.2
Rejestracja marki wyrobu – 400,00 zł netto.
Rejestracja każdego dodatkowego wyrobu – 300,00 zł netto.
2.2.3
Rejestracja marki grupy wyrobów (do 10 wyrobów) – 1200,00 zł netto.
Rejestracja każdej dodatkowej grupy wyrobów (do 10 wyrobów) – 1000,00 zł netto.
2.2.4
Rejestracja marki wszystkich wyrobów – 5200,00 zł netto.
2.2.5
Rejestracja marki usługi – 300,00 zł netto.
Rejestracja każdej dodatkowej usługi – 200,00 zł netto.
2.2.6
Rejestracja marki grupy usług (do 10 usług) – 800,00 zł netto.
Rejestracja każdej dodatkowej grupy usług (do 10 usług) – 600,00 zł netto.
2.2.7
Rejestracja marki wszystkich usług – 3800,00 zł netto.
2.2.8
Opłaty rejestracyjne są wnoszone co 12 miesięcy i jedynie w przypadku trwania lub przedłużenia uczestnictwa.
2.2.8.1
Okres 12 miesięcy jest dla każdej marki liczony osobno, a jego bieg zaczyna się od dnia otrzymania Certyfikatu Laureata wydanego indywidualnie dla danej marki.
2.2.8.2
W przypadku gdy Organizacja korzystała z Kodu VIO obniżającego jednorazowo określone koszty, a jednocześnie wybrała opcję Automatycznego przedłużenie uczestnictwa, koszty dotyczące odnowienia uczestnictwa będą także objęte gwarancją ceny, ale nie będą już objęte żadnym rabatem.
2.3
Licencja Certyfikacyjna – 200,00 zł netto.
2.3.1
Opłata dotycząca Licencji Certyfikacyjnej jest opłatą fakultatywną, lecz wymaganą w przypadku gdy Uczestnik zamierza publicznie posługiwać się Certyfikatem Laureata danej marki oraz/lub Znakiem „Polskie Best”. Bez wnoszenia ww. opłaty Uczestnik zachowuje prawo do posługiwania się Certyfikatem danej marki oraz Znakiem „Polskie Best” jedynie wewnętrznie, w tym w swoich własnych jednostkach organizacyjnych (odziały, filie itp.).
2.3.2
50% opłaty dotyczącej Licencji Certyfikacyjnej jest przeznaczane na cele charytatywne, jako element promocji odpowiedzialności społecznej marek. Obdarowane cele i NGO są wybierani w publicznym głosowaniu przez internautów.
2.3.3
Opłata za Licencję Certyfikacyjną jest wnoszona tylko jednokrotnie w danej edycji, bez względu na liczbę zgłoszonych przez Organizację marek, jak również bez względu na liczbę marek wyróżnionych oraz okres uczestnictwa (12, 24 lub 36 miesięcy).
2.3.4
W przypadku nieodnowienia uczestnictwa w kolejnej edycji Programu Organizacja może przedłużyć ważność Licencji Certyfikacyjnej na kolejny okres licencyjny, wnosząc opłatę za prolongatę Licencji Certyfikacyjnej na okres 12, 24 lub 36 miesięcy, proporcjonalnie wnosząc opłaty w wysokości 100,00 zł, 200,00 zł lub 300,00 zł.
2.3.5
W przypadku prolongaty Licencji Certyfikacyjnej lub odnowienia Uczestnictwa w Programie Organizacja zachowuje prawo do posługiwania się Certyfikatem Laureata oraz Znakiem „Polskie Best” z oznaczeniem roku, w którym zostały Organizacji wydane.
2.3.6
W przypadku posługiwania się przez Organizację Certyfikatem Laureata lub/oraz Znakiem „Polskie Best” po wygaśnięciu uprawnień, w tym dwukrotnym powiadomieniu organizacji określonym w pkt 4.10.2, Administrator jest upoważniony do prologowania Licencji Certyfikacyjnej na okres 12 miesięcy (100,00 zł netto) oraz wystawienia stosownego dokumentu sprzedaży bez konieczności uzyskania zgody lub zamówienia ze strony Organizacji.
2.4
Licencja Wizualizacyjna – 1,00 zł netto.
2.4.1
Opłata dotycząca Licencji Certyfikacyjnej nie jest opłatą obligatoryjną, lecz wnoszoną w przypadku gdy Uczestnik zamierza publicznie posługiwać się Znakiem Programu na produktach lub opakowaniach produktów wyróżnionych marek.
2.4.1
Licencja Wizualizacyjna jest udzielana na okres 3 lat, stąd wymaga wyboru uczestnictwa na 36 miesięcy.
2.4.2
Otrzymanie Licencji Wizualizacyjnej musi być poprzedzone testem konsumenckim lub testem partnerskim produktu.

3.0

Kryteria

3.1
Rejestracji w Programie Promocji Polskich Marek „Polskie Best” może dokonać jedynie Organizacja, która spełnia następujące kryteria:

 • jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą zarejestrowaną działalność gospodarczą w Polsce, co zostało potwierdzone stosownym wpisem w rejestrze przedsiębiorców, takim jak KRS lub CEIDG;
 • więcej niż 50% ogólnej liczby udziałów lub akcji Organizacji posiadają osoby fizyczne, będące obywatelami polskimi. W przypadku własności kaskadowej, gdy np. wspólnikiem lub akcjonariuszem jest inna Organizacja (sp. z o.o., spółka komandytowa itp.), kryteria własności odnoszą się do wspólnika lub akcjonariusza.

3.1.1
Warunek dotyczący struktury własnościowej, w zakresie posiadania przez obywateli polskich minimum 50% akcji, nie dotyczy spółek giełdowych, które w tym zakresie muszą spełniać jedno z poniższych kryteriów:

 • jednym z akcjonariuszy musi być osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie i co najmniej 30% głosów;
 • jednym z akcjonariuszy musi być osoba prawna, w której więcej niż 50% ogólnej liczby udziałów lub akcji posiadają osoby fizyczne, będące obywatelami polskimi, a która posiada co najmniej 40% głosów;
 • akcjonariuszami posiadającymi łącznie ponad 50% głosów muszą być osoby fizyczne, posiadające obywatelstwo polskie oraz osoby prawne, w których więcej niż 50% ogólnej liczby udziałów lub akcji posiadają osoby fizyczne, będące obywatelami polskimi.

3.2
Marki produktowe zgłaszane do Programu Promocji Polskich Marek „Polskie Best” muszą spełniać w przypadku wyrobów kryteria pochodzenia, a w przypadku marek usług kryteria realizacji.
3.2.1
Wyroby marki muszą spełniać następujące kryteria pochodzenia:

 • muszą być wytwarzane lub hodowane, konfekcjonowane, pozyskiwane w Polsce;
 • surowce, komponenty lub składniki użyte w nich lub do ich produkcji, muszą co najmniej w 50% pochodzić z Polski, chyba że dane surowce, komponenty, składniki nie są w Polsce wytwarzane lub ich pozyskanie nie jest możliwe, lub nie jest ekonomicznie opłacalne;
 • nie mogą być wyrobem „private label”, lecz muszą być wytwarzany przez Uczestnika, ewentualnie przez jego jednostkę organizacyjną lub inną organizację, w której Uczestnik posiada więcej niż 50% ogólnej liczby udziałów lub akcji.

3.2.1.1
W przypadku spółek giełdowych warunek dotyczący surowców, komponentów lub składników ma identyczne zapisy, lecz procentowa wartość jest o 25% wyższa i wynosi 75%.
3.2.2
Usługi marki muszą spełniać następujące kryteria realizacji:

 • muszą być realizowane w Polsce, co nie wyklucza eksportu usług;
 • usługi realizowane za pośrednictwem stron internetowych, w tym usługi w modelu SaaS, muszą posiadać witrynę internetową w języku polskim lub wersję serwisu w języku polskim, co nie oznacza konieczności braku witryny lub serwisu w innych językach;
 • nie mogą być usługami franczyzodawcy zgłaszanymi przez franczyzobiorcę, co nie wyklucza możliwości zgłoszenia usługi franczyzowej przez franczyzodawcę;
 • nie mogą być wyłącznie usługami „outsourcingowymi”, realizowanymi na rzecz Uczestnika przez inny podmiot lub inną jednostkę organizacyjną.

3.2.3
Kryteria pochodzenia nie dotyczą opakowań zgłaszanych marek wyrobów, lecz dotyczą samych opakowań zgłaszanych jako wyroby marki. Oznacza to, że opakowanie danego wyrobu może pochodzić od dowolnego dostawcy w dowolnym kraju, lecz opakowanie lub wzór opakowania będący wyrobem zgłoszonej marki musi spełniać kryteria określone w pkt 3.2.1.
3.2.4
Kryteria pochodzenia nie dotyczą produktów innowacyjnych, czyli takich które nie mają odpowiednika rynkowego, były pierwszym tego typu produktem na świecie lub w skali globalnej uzyskały znaczącą przewagę rynkową. Spełnienie ww. kryteriów musi być udokumentowane, lecz nie wymaga przedstawiania dokumentów w procesie kolaudacji lub oceny.
3.3
W przypadku zgłoszenia marki organizacji nie jest wymagane spełnienia innych kryteriów niż kryteria określone w pkt 3.1, dotyczące Organizacji rejestrującej uczestnictwo w Programie.

4.0

Uczestnictwo

4.1
Uczestnictwo w Programie rozpoczyna się wraz z potwierdzeniem uczestnictwa przez Administratora i musi zostać poprzedzone:

 • wypełnieniem formularza Rejestracja uczestnictwa;
 • wniesieniem opłaty określonej w pkt 2.1, w wysokości 100 zł netto.

4.2
Po spełnieniu wymagań określonych w pkt 4.1 Uczestnik wypełnia Formularz rejestracji użytkownika, który pozwala na dostęp do serwisu reprezentantowi Uczestnika oraz tworzy konto Użytkownika.
4.3
Użytkownik ma dostęp i prawo do korzystania z następujących funkcjonalności Serwisu:

4.4
Uczestnictwo w Programie trwa co najmniej 12 miesięcy i jest liczone od 8 dnia po wypełnieniu przez Organizację formularza Rejestracji uczestnika, dając Organizacji dodatkowe 7 dni na obieg dokumentów i realizowanie płatności.
4.5
Uczestnictwo może zostać przerwane przez Organizację na każdym etapie realizacji Programu, poprzez złożenie rezygnacji na dedykowanym Formularzu rezygnacyjnym.
4.5.1
Rezygnacje składane w innej formie niż na Formularzu rezygnacyjnym są uznawane za nieważne.
4.5.2
Rezygnacja nie zwalnia z obowiązku zapłaty, a wszelkie faktury lub opłaty należne podlegają obowiązkowi zapłaty, bez względu na termin złożenia rezygnacji.
4.5.3
Rezygnacja przerywa bieg uczestnictwa wraz z chwilą potwierdzenia otrzymania Formularza rezygnacyjnego przez Administratora, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, licząc od dnia jego złożenia.
4.5.4
Wraz z chwilą wyrejestrowania uczestnictwa, co jest potwierdzane przez Administratora drogą elektroniczną na adres email Użytkownika Serwisu, podejmowane są następujące działania:

 • usuwane jest konto Uczestnika;
 • usuwane jest konto Użytkownika;
 • usuwane są wszystkie publikacje Użytkownika z Forum Serwisu;
 • wszystkie zgłoszenia dotyczące marek zostają przypisane do konta Nominatora;
 • dane dostępne w Panelu rejestracyjnym i zawierające dane osobowe oraz zgłoszenia, pozostają w gestii Użytkownika i tylko on może je usunąć;
 • wszelkie uprawnienia przyznane Uczestnikowi lub Użytkownikowi zostają cofnięte i tracą oni prawo do korzystania z przywilejów określonych w pkt 7 i 8.

4.6
W trakcie uczestnictwa w Programie Uczestnik ma prawo do zgłaszania dowolnej liczby marek, w całym okresie trwania danej edycji Programu.
4.6.1
Zgłaszanie marki lub marek, o ile Organizacja nie zgłosiła ich w trakcie rejestracji uczestnictwa lub chce zgłosić kolejne marki, odbywa się poprzez formularz Zgłoszenie marki.
4.6.2
Edycja treści zgłoszeń dotyczących marek dobywa się poprzez panel Edytuj zgłoszenia.
4.7
Wraz z aktywacją danego zgłoszenia marki przez Nominatora, rozpoczyna się bieg jej indywidualnej oceny, który trwa minimum 90 dni.
4.8
Po uzyskaniu przez daną markę, zgłoszoną do Programu, wymaganej liczby punktów otrzymuje ona tytuł Laureata Programu Promocji Polskich Marek „Polskie Best”, zwany w skrócie tytułem Laureata „Polskie Best” lub tytułem Laureata Programu.
4.9
Dla marki, posiadającej tytuł Laureata „Polskie Best”, wydawany jest bezpłatny Certyfikat Laureata, który do czasu wykupienia Licencji Certyfikacyjnej – o której mowa w pkt 2.3 – pozostaje jedynie dokumentem wewnętrznym.
4.9.1
W przypadku wykupienia jednej Licencji Certyfikacyjnej wszystkie marki posiadające tytuł Laureata „Polskie Best” uzyskują prawo do promocji i działań informacyjnych o charakterze zewnętrznym z wykorzystaniem Certyfikatów Laureata oraz Znaku Programu.
4.9.2
Okres ważności Licencji Certyfikacyjnej dla każdej marki jest liczony indywidualnie, lecz nie może być dłuży niż okres ważności Certyfikatu Laureata, a Licencja Certyfikacyjna zachowuje swoją ważność jedynie w przypadku uczestnictwa w Programie i wygasa także w przypadku rezygnacji z uczestnictwa.
4.9.3
Jeżeli okres ważności Licencji Certyfikacyjnej nie pokrywa się z okresem uczestnictwa w Programie, to dany Uczestnik Programu w celu zachowania aktywności Licencji oraz Certyfikatu może dokonać przedłużenia uczestnictwa lub wnieść opłatę za jej prolongatę określoną w pkt 2.3.4.
4.9.3.1
W przypadku odnowienia uczestnictwa Uczestnik wnosi opłatę określoną w pkt 2.1 (100 zł) lub 2.1.1 (200 zł, 300 zł).
4.9.4
Licencja Certyfikacyjna wygasa w przypadku niewniesienia wymaganych opłat w ciągu 7 dni po upływie terminu zapłaty określonego w dokumencie sprzedaży.
4.9.5
Wniesienie wymaganych opłat w ciągu kolejnych 7 dni reaktywuje Licencję Certyfikacyjną bez zmiany uprawnień oraz terminów, lecz wniesienie ww. opłat po upływie 21 dni, licząc od dnia wystawienia dokumentu sprzedaży, anuluje Licencję.
4.9.6
W przypadku anulowania Licencji Certyfikacyjnej Organizacja może przywrócić jej uprawnienia jedynie poprzez wykupienie nowej Licencji i ponowne wniesienie opłaty określonej w pkt 2.1 (100 zł) lub 2.1.1 (200 zł, 300 zł).
4.10
Po upływie okresu określonego w pkt 4.4 uczestnictwo w Programie wygasa.
4.10.1
Uczestnictwo w Programie nie wygasa po upływie 12 miesięcy jeżeli:

 • w trakcie rejestracji wybrano opcję Automatyczne przedłużenie uczestnictwa;
 • w trakcie rejestracji wybrano dłuższy okres uczestnictwa – 24 miesiące lub 36 miesięcy;
 • najpóźniej w ostatnim dniu uczestnictwa dokonano jego przedłużenia na kolejną edycję.

4.10.2
Przed upływem okresu uczestnictwa w danej edycji Programu Administrator powiadamia Uczestnika o możliwości odnowienia uczestnictwa. Powiadomienie następuje dwukrotnie, drogą elektroniczną na zarejestrowany adres email Użytkownika – 14 dni przed upływem terminu oraz 7 dni przed upływem terminu.
4.10.3
Uczestnictwo może zostać odnowione po jego wygaśnięciu jedynie przez ponowną rejestrację uczestnictwa w Programie.

5.0

Ocena

5.1
System oceny marek w „Polskie Best” jest systemem społecznościowym, czyli dokonywanym wyłącznie przez społeczność internautów.
5.2
Podstawą systemu oceny jest punktacja oraz progi punktowe, które wskazują jaką liczbę punktów dana kategoria marek (np. marka organizacji) musi zdobyć, aby uzyskać tytuł Laureata Programu.
5.2.1
W Programie przewidziano następujące progi punktowe dla poszczególnych kategorii marek:

 • 3000 punktów – marka organizacji;
 • 3500 punktów – marka wyrobu;
 • 3000 punktów – marka usługi;
 • 5000 punktów – marka grupy wyrobów;
 • 4000 punktów – marka grupy usług;
 • 6000 punktów – marka wszystkich wyrobów;
 • 5000 punktów – marka wszystkich usług.

5.2.2
Każda marka pozyskuje punkty indywidualnie.
5.3
Progi punktowe są uzupełniane przez kryteria statystyczne, które odnoszą się do wielkości Organizacji. W zależności od wielkości Organizacji przewidziano następującą punktację uzupełniającą:

 • +0 punktów dla Organizacji małych. Dotyczy Organizacji, które w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniały łącznie następujące warunki: zatrudniały średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro;
 • +1000 punktów dla Organizacji średnich. Dotyczy Organizacji, które w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniały łącznie następujące warunki: zatrudniały średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro;
 • +2000 punktów dla Organizacji dużych. Dotyczy Organizacji, które w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniały łącznie następujące warunki: zatrudniały średniorocznie więcej niż 250 pracowników oraz osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

5.3.1
W przypadku spółek giełdowych próg punktowy jest podwyższany o dodatkowe 500 punktów dla każdej marki zgłoszonej do Programu.
5.3.2
Ostatecznie, w zależności od wielkości Organizacji, liczba punktów niezbędnych do uzyskania tytułu Laureata przez daną markę będzie sumą punktów określonych w pkt 5.1.2 oraz 5.1.3. Przykładowo, w przypadku zgłoszenia marki organizacji przez małą Organizację, liczba punktów niezbędnych do uzyskania tytułu Laureata przez tę markę będzie wynosiła 3000 punktów (3000 + 0 = 3000), w przypadku Organizacji średniej wielkości będzie to 4000 punktów (3000 + 1000 = 4000), a w przypadku Organizacji dużej będzie to 5000 punktów (3000 + 2000 = 5000), lecz jeżeli duża Organizacja jest spółką giełdową [patrz pkt 5.3.1] będzie to 5500 punktów.
5.4
W Programie przewidziano możliwość odejmowania punktów w przypadku oceny negatywnej.
5.4.1
Głosy negatywne są równoważne głosom pozytywnym i są bezpośrednio odejmowane od liczby głosów pozytywnych oddanych na daną markę.
5.4.2
Opinie negatywne nie są publikowane ze względu na ochronę reputacji marek i trudność w ostatecznej weryfikacji ich bezstronności oraz autentyczności, mają jednak wpływ na średnią wartość oceny.
5.5
System oceny składa się z następujących elementów, zwanych generatorami punktów:

 • głosy. Głosy internautów są najprostszym i najszybszym sposobem pozyskiwania punktów przez markę. Głosy są oddawane poprzez naciśnięcie ikony kciuka („Tak”, „Nie”) w profilu lub na karcie marki. Głosy na „Nie” odejmują punkty;
 • opinie. Opinie bazują na średniej własnej oceny punktowej 10/10 i dostarczają najwięcej punktów. Pole opinii (na dole profilu marki), składa się z następujących elementów: opinia tekstowa ogólna, opinia +/-, opinia gwiazdkowa bazująca na 4 kryteriach – Reputacja, Jakość, Innowacyjność, Satysfakcja.
 • akcje. Akcje to różne działania, które mają miejsce w serwisie, a które pozwalają Uczestnikom na gromadzenie punktów, które mogą później rozdysponować pomiędzy swoje marki. Ten sposób pozyskiwania punktów dotyczy jednak wyłącznie Uczestników zgłaszających: więcej niż 1 markę, markę grupy produktów (wyroby, usługi) lub markę wszystkich produktów;
 • bonusy. Istnieją tylko 2 rodzaje bonusów i są one przyznawane jednorazowo za spełnienie 100% określonych wymagań statystycznych w wyznaczonych ramach czasowych [patrz pkt 5.5.1, ppkt 4];
 • głosy plus. Głosy z zewnętrznych źródeł partnerskich, np. oddawane w serwisie Marqa.

5.5.1
Siatka punktacji w Programie „Polskie Best” bazuje na liczbie 10 000 punktów i przedstawia się następująco:

 • 500 punktów – głosy. 1 głos równa się 1 punkt. Każda marka obligatoryjnie musi uzyskać maksymalną liczbę głosów na skali, która zaczyna się od 0, a kończy na 500;
 • 5000 punktów – opinie. Każda wartość dodatnia na skali 10/10 (np. ocena 1/10) to 500 punktów, a ocena 10/10 to 5000 punktów, stanowiąca maksymalną wartość. Minimalny próg opinii to 10 opinii – oznacza to, iż nawet w przypadku uzyskania wymaganej liczby punktów, marka nie będzie mogła otrzymać tytułu Laureata, jeżeli nie pozyska co najmniej 10 opinii, a zgodnie z pkt 4.7 musi też być oceniana przez co najmniej 90 dni;
 • 1500 punktów – akcje. Akcje dostarczają od 1 do 30 punktów za każdą akcję, np. dodany komentarz, opublikowaną notatkę prasową, kliknięcie linku marki itp. [patrzy pkt 5.5, ppkt 3];
 • 1000 punktów – bonusy. 500 punktów otrzymuje dodatkowo marka, która w czasie 30 dni zdobędzie 100% głosów na skali oceny, a także 500 punktów otrzymuje marka, która będzie miała 100% pozytywnych opinii i osiągnie wynik 10/10 w ciągu 90 dni.
 • 2000 punktów – głosy plus. Głosy plus są tzw. systemem buforowym [patrz pkt 5.5.2].

5.5.2
Głosy plus są jedynym rodzajem generatora punktów, który zawiera zmienne dotyczące liczby punktów w skali 1-20 punktów, z zastrzeżeniem, iż skala podstawowa konwersji wynosi standardowo 1 punkt za każdy oddany głos w serwisie zewnętrznym, a zwiększanie wartości konwersji jest możliwe jedynie w sytuacji gdy przez 6 miesięcy liczba punktów zdobytych przez markę nie przekroczyła 30% założonego dla niej progu oceny lub przez okres 9 miesięcy nie przekroczyła 50% ww. progu oceny.
5.5.2.2
Administrator w celu zwiększenia dynamiki pozyskiwania punktów przez daną organizację może realizować indywidualne kampanie informacyjne dotyczące danej marki, informując, że w przypadku oddania głosu w określonym czasie lub miejscu głos taki będzie miał większą wartość.
5.5.2.3
Administrator może przeprowadzić dla danej marki maksymalnie 1. indywidualną kampanię informacyjną tygodniowo w serwisach i mediach partnerskich, ale nie więcej niż 6 kampanii łącznie dla danej marki w ciągu 12 miesięcy.
5.6
Ocena marki rozpoczyna się wraz z aktywacją jej panelu informacyjnego.
5.6.1
Utworzenie panelu informacyjnego danej marki następuje w przypadku zgłoszenia jej rekomendacji lub nominacji, a także po dokonaniu rejestracji jej uczestnictwa w Programie.
5.7
Ocena każdej marki zgłoszonej do Programu nie może trwać krócej niż 90 dni.
5.7.1
W przypadku uzyskania przez markę liczby punktów uprawniających ją do otrzymania tytułu Laureata w czasie krótszym niż 90 dni ocena nie jest przerywana, a tytuł Laureata jest nadawany po upływie ww. okresu.
5.8
W przypadku aktywacji panelu marki, która została rekomendowana, nominowana lub zgłoszona do Programu, obowiązują następujące zasady ekspozycji służące jej prawidłowej ocenie i identyfikacji:

 • marki danej Organizacji są eksponowane według hierarchii marek;
 • marką wiodącą jest marka, która ze względu na swoją rozpoznawalność, walory lub inne kryteria (np. marka organizacji) jest postrzegana jako marka uniwersalna i mogąca funkcjonować jako marka wszystkich produktów;
 • marką zależną jest marka, która jest przypisana jedynie określonej kategorii produktów;
 • w przypadku istnienia marki wiodącej, dana marka jest prezentowana pod swoją nazwą, a następnie nazwa ta jest uzupełniana nazwą marki wiodącej (np. marka produktu • marka organizacji).

5.9
Marka rekomendowana może otrzymać nominację w przypadku gdy uzyskała więcej niż 100 głosów, gdy średnia wartość opinii o danej marce jest równa 10.0 lub gdy została zarejestrowana przez Uczestnika Programu.
5.10
Nominacje dzielą się na nominacje automatyczne oraz nominacje rejestracyjne.
5.10.1
Nominacje automatyczne dotyczą marek, które były rekomendowane i otrzymały ponad 100 głosów lub co najmniej jedną opinię z oceną 10.0.
5.10.2
Nominacje rejestracyjne dotyczą marek, które zostały zgłoszone przez Uczestników Programu.
5.10.3
W przypadku zmniejszenia się średniej wartości opinii o danej marce już po uzyskaniu nominacji, nominacja taka zostaje utrzymana, a status rekomendacji nie jest przywracany.
5.11
Marki, które otrzymały nominację automatyczną, lecz nie zostały zarejestrowane, posiadają zmienne statusy aktywności:

 • po uzyskaniu nominacji przez daną markę jej Dysponent może w ciągu 14 dni dokonać jej rejestracji. Okres ten jest wskazywany przez zegar odliczający czas do zakończenia ww. okresu;
 • w przypadku niezarejestrowania marki w ww. okresie marka przechodzi w stan wygaszenia, oznaczony dopiskiem w jej profilu „Wygasłe” lub „Nominacja wygasła”;
 • każda opinia o wartości równej 10.0 reaktywuje nominację na kolejne 7 dni, co także jest wskazywane przez zegar w profilu marki odliczający czas do zakończenia ww. okresu;
 • przekroczenie liczby 100. głosów również reaktywuje nominację na kolejne 7 dni, co jest wskazywane przez zegar w profilu marki odliczający czas do zakończenia ww. okresu;
 • w przypadku uzyskania co najmniej 500 głosów lub 10 opinii nominowana marka na stałe przechodzi w tryb aktywnej nominacji, który nie jest ograniczony czasowo.
6.0

Ekosystem

6.1
W celu realizacji zadań promocyjnych oraz propagacyjnych Administrator udostępnia i angażuje w realizację Programu zasoby ekosystemu internetowego, zwanego też siecią partnerską, na które się składają:

 • sieć +240 – skupiająca minimum 240 serwisów, zwana też siecią eSystem+ lub Propagatorem;
 • sieć +30 – skupiająca minimum 30 serwisów, która jest częścią sieci +240;
 • sieć +60 – skupiająca minimum 60 serwisów, w tym serwisy sieci +30, która jest częścią sieci +240;
 • sieć Wiralnet – skupiająca ponad 30 serwisów wiralowych, w tym serwisy wiralowe B2B;
 • sieć mTube – skupiająca 9 serwisów;
 • media społecznościowe – ponad 700 mediów m.in. w takich serwisach jak: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, VK oraz kanały RSS.

6.2
W celu promocji Laureatów Administrator realizuje także działania wspierające poprzez serwisy usługowe, takie jak:

 • Baner Cloud – sieć banerów internetowych w ponad 11 500 lokalizacjach;
 • Newsletter Tube – serwis mailingowy, posiadający własną bazę subskrypcyjną, +88 000 rekordów.

6.3
Administrator zastrzega, iż wyłącznie sieć +60 stanowi integralną cześć oferty dotyczącej Programu, a wszelkie działania wspierające realizowane przez Administratora lub inne podmioty oraz jednostki organizacyjne mają charakter fakultatywny i będą realizowane w miarę możliwości technicznych oraz dostępności określonych zasobów, w tym sieci +240.
6.3.1
Zastrzeżenia powyższe nie dotyczą Kuponów VIO oferowanych Uczestnikom Programu [patrz pkt 7.3].
6.4
Zakres promocji poszczególnych Uczestników Programu jest uzależniony od ich uprawnień, ich aktywności oraz dostępności zasobów:

 • bierni Uczestnicy Programu, czyli tacy którzy dokonali wyłącznie rejestracji w Programie, są promowani w Serwisie oraz powiązanych z nim mediach wraz z każdym przejawem ich aktywności (np. publikacji notatki prasowej) oraz w trybie ciągłym w przypadku treści już opublikowanych;
 • Uczestnicy Programu, którzy dokonali rejestracji 1. marki, ale nie więcej niż 2. marek są promowani dodatkowo w sieci +30, a zgłoszone marki są promowane w trybie ciągłym 24/7/365, zarówno w sieci +30, jak i w sieci +240, ale w sieci +240 w miarę dostępności zasobów;
 • Uczestnicy Programu, którzy dokonali rejestracji więcej niż 2. marek, są promowani w sieci +60, zgłoszone marki są promowane w trybie ciągłym 24/7/365, zarówno w sieci +60, jak i w sieci +240, ale w sieci +240 w miarę dostępności zasobów (np. wolnej przestrzeni banerowej).
7.0

Korzyści

7.1
Administrator zapewnia Uczestnikom Programu następujące korzyści o łącznej minimalnej wartości + 10 000,00 zł:

 • Pakiet VIO o szacunkowej wartości +5000,00 zł;
 • Kupony VIO o minimalnej wartości +5000,00 zł (dla każdej marki z tytułem Laureata Programu).

7.2
Pakiet VIO składa się z szeregu działań i korzyści bazujących na ekosystemie +240 serwisów. Celem działań jest promocja i propagacja polskich marek, zwiększenie ich widoczności w wyszukiwarkach (np. Google) oraz zwiększenie sprzedaży.
7.2.1
Koszt Pakietu VIO uczestnika „Polskie Best” wynosi 1 zł netto, lecz szacunkowa wartość Pakietu VIO wynosi nie mniej niż 5000,00 zł.
7.2.2
Główne składniki Pakietu VIO:

 • publikowanie [patrz pkt 7.2.2.1];
 • promocja w sieciach +30, +60, +240 [patrz pkt 6.1 i pkt 7.2.2.2];
 • propagacja poprzez sieć +240 oraz Wiralnet i mTube [patrz pkt 6.1 i pkt 7.2.2.3];
 • SEO [patrz pkt 7.2.2.4];
 • ofertowanie i sprzedaż [patrz pkt 7.2.2.5];
 • relinkowanie [patrz pkt 7.2.2.6].

7.2.2.1
Uczestnik ma prawo do publikowania treści informacyjnych oraz promocyjnych, w tym notatek prasowych, tekstów reklamowych, autopromocji, autowywiadów itp., a wszystkie treści podlegają działaniom SEO w trybie 7/365 i są także (re)linkowane. Każdy post Uczestnika jest udostępniany m.in. w LinkedIn, Facebooku, Twitterze oraz kanałach RSS i podlega dalszej multipropagacji internetowej, w tym poprzez relinkowanie.
7.2.2.2
Marki, Uczestnicy i ich strony firmowe są promowani w sieciach +30 i +60 [patrz pkt 7.4], a fakultatywnie także w wybranych serwisach całej sieci +240, przypisanych sieci mediom, spotabach i chmurze banerowej Baner Cloud. Administrator realizuje także okresowe mailingi poprzez serwisy mailingowe, np. Newsletter Tube, lecz są to działania realizowane nieobligatoryjnie i w miarę potrzeb [patrz pkt 6.3].
7.2.2.3
Marki, Uczestnicy i ich strony firmowe są objęci usługą propagacji internetowej 24/7/365. Propagacja internetowa to system rozpowszechniania treści w sieciach internetowych i mediach. Celem propagacji dotyczącej „Polskie Best” jest dystrybucja informacji o Uczestnikach i markach. Zadania te są realizowane poprzez całą sieć +240, ze szczególnym uwzględnieniem sieci Wiralnet.
7.2.2.4
Administrator zapewnia zintegrowane i profesjonalne działania SEO, które są realizowane w każdym serwisie sieci +240, w tym także w „Polskie Best”. Działania dotyczą każdej nominacji, profilu marki, profilu uczestnika, Katalogu Uczestników, autorów i każdej publikacji w serwisie, np. notatki prasowej. Realizuje się je w trybie 7/365 (co 7 dni, przez 365 dni). 
7.2.2.5
Uczestnicy Programu „Polskie Best”, których marki uzyskały tytuł Laureata Programu, mają prawo do ofertowania i sprzedawania produktów nagrodzonych marek w „Polskie Best”. Działaniom tym służą profile i moduły już zgłoszonych marek, poprzez aktywowanie w nich funkcji ofert z ceną, promocji, rabatów, kodów promocyjnych i dowolnego (re)linkowania.
7.2.2.6
Administrator zapewnia Uczestnikom, a w szczególności Laureatom Programu stałe relinkowanie treści z usługą SEO 7/365 w serwisie informacyjno-propagacyjnym Marka News.
7.3
Kupony VIO są oferowane markom z tytułem Laureata Programu, a ich łączna wartość wynosi co najmniej 5000,00 zł dla każdej nagrodzonej marki.
7.3.1
Uczestnik „Polskie Best” otrzymuje kupon VIO o wartości 3000 zł dla każdej marki, która uzyskała tytuł Laureata Programu i może go wykorzystać na pakiet publikacyjny w dowolnym serwisie sieci 60. serwisów partnerskich +60 (np. Polecane Online, Marka News, Made in Poland Best). Kupon VIO może zostać wykorzystany bezpośrednio w danym serwisie lub w serwisie Pakiety Online.
7.3.2
Uczestnik Programu „Polskie Best” otrzymuje także kupon VIO o wartości do 2000 zł (dla każdej marki, która uzyskała tytuł Laureata Programu) i może wykorzystać go na dowolną usługę promocji banerowej w sieci Baner Cloud.
7.3.3
Laureat Programu „Polskie Best”, który zgłosił więcej niż jedną markę, otrzymuje kupon o wartości 3000 zł do wykorzystania w sieci 60. serwisów partnerskich +60 (np. Polecane Online, Marka News, Made in Poland Best). Kupon VIO może zostać wykorzystany na pakiet propagacyjny, który jest pełnowartościową usługą z SEO 7/365.
7.3.4
Ważność wszystkich kuponów wynosi 30 dni, licząc od dnia ich otrzymania.
7.3.5
Kupony są przekazywane wraz z Certyfikatami Licencyjnymi.
7.3.6
Kupony, a tym samym ich wartości nie podlegają kumulacji. Oznacza to, iż kupony dla danej marki nie mogą być łączone z kuponami dla innej nagrodzonej marki, lecz muszą być wykorzystane do promocji marki, dla której je przyznano.

8.0

Postanowienia

8.1
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
8.2
Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie serwisu, a w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość tych stron lub ich elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
8.3
Akceptacja niniejszego Regulaminu nie zwalnia Użytkownika z konieczności akceptacji innych zasad, polityk lub regulaminów dostępnych w poszczególnych serwisach, z których Użytkownik będzie korzystał w ramach Pakietu VIO, Kuponów VIO, subskrypcji lub uzyskanych uprawnień.
8.4
Komunikacja pomiędzy stronami odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres email oraz następujący adres Administratora: admin@polskie.best.
8.5
Dokumenty, w tym faktury VAT są przesyłane wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub udostępniane do pobrania w formacie PDF.
8.5.1
W przypadku żądania przesłania dokumentów lub ich duplikatów drogą pocztową Administrator ma prawo do obciążenia Użytkownika kosztami ww. przesyłki, po wyborze rodzaju usługi pocztowej przez Użytkownika.
8.6
Wszelkie koszty są wyrażone w kwotach netto i należy do nich doliczyć 23% VAT.
8.7
Znaki graficzne Uczestników, ich reklamy, publikacje oraz inne źródła informacji o Uczestnikach mogą być wykorzystywane przez Administratora lub jego jednostki organizacyjne do celów wynikających z niniejszego Regulaminu, w tym celów niezbędnych do realizacji zawartej umowy, narzuconych na Administratora obowiązków, zobowiązań i przekazanych zleceń (np. dotyczących promocji lub propagacji), bez dodatkowej zgody ww. osób i bez ograniczeń czasowych.
8.8
Uprawnienia określone w pkt 8.7 mogą zostać ograniczone lub cofnięte oświadczeniem Uczestnika z zachowaniem półrocznego okresu karencyjnego, liczonego od dnia otrzymania stosownego pisma lub powiadomienia przez Administratora.
8.9
Administrator ma prawo do korzystania z publicznie dostępnych danych (imiona i nazwiska, numery telefonów itp.), informacji, zdjęć, filmów oraz plików udostępnianych na otwartych stronach internetowych Uczestnika bez dodatkowej zgody z jego strony, z zastrzeżeniem iż działania te będą wynikały z niniejszego Regulaminu, zawartej umowy, a także wypełnionego formularza, bądź otrzymanego zlecenia.
8.10
Uczestnicy Programy, w tym Użytkownicy serwisu są zobowiązani do poufności w zakresie otrzymanych lub pozyskanych informacji wewnętrznych dotyczących realizacji Programu, a w szczególności treści korespondencji wewnętrznej, dokumentów administracyjnych, ofert w opcji First Minute i Last Minute oraz ofert VIO dotyczących projektów udostępnianych wybranym organizacjom, przed ich oficjalnym otwarciem.

9.0

Partnerzy

9.1
Organizacje, które chcą wspierać i promować polskie marki oraz realizację Programu Promocji Polskich Marek „Polskie Best” mogą otrzymać status Partnera Programu, po dokonaniu wcześniejszej rejestracji oraz wniesieniu opłaty rejestracyjnej w wysokości 1000,00 zł netto (opłata roczna).
9.1.1
Organizacje, które uzyskały status Partnera Programu Promocji Polskich Marek „Polskie Best”, otrzymują szereg przywilejów, w tym Pakiet PR o wartości +10 000,00 zł na każde 12 miesięcy współpracy:

 • dedykowany panel informacyjno-promocyjny w Serwisie z pakietem SEO 7/365;
 • dodanie wybranego źródła społecznościowego Partnera (np. Facebook, Twitter) do Spotabu Serwisu;
 • ekspozycję logo Partnera w wyeksponowanych lokalizacjach promocyjnych Serwisu;
 • możliwość publikowania w dziale Forum, np. tekstów reklamowych, ofertowych, informacyjnych oraz autopromocji, autowywiadów i notatek prasowych;
 • relinkowanie i selektywną propagację informacji o ofercie Partnera w sieci +240 (np. FMCG Link), w tym w mediach społecznościowych (w ramach Pakietu PR);
 • pełen pakiet propagacyjny w serwisie Marka News o wartości 3000,00 zł (w ramach Pakietu PR);
 • kupon o wartości do 2000 zł, do wykorzystania na usługę promocji banerowej w sieci Baner Cloud (w ramach Pakietu PR);
 • Certyfikat Partnera Programu Promocji Polskich Marek „Polskie Best”.
10.0

Administracja

10.1
Administratorem Programu Promocji Polskich Marek „Polskie Best” jest 7.marketing sp. z o.o. (ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa), NIP: 5252775542, REGON: 382151450, KRS: 0000764465, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5500,00 zł, zwana dalej „Administratorem”.
10.2
Administrator ma prawo do cesji swoich uprawnień na inne podmioty, w tym następców prawnych lub podmioty zależne. Cesja nie wymaga dodatkowej zgody Uczestnika, Użytkownika lub Partnera.
10.3
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • zapytania, maile lub treści pochodzące od osób trzecich, w tym Użytkowników Serwisu lub internautów, w szczególności za treści reklamowe, ofertowe lub promocyjne, które są kierowane na ogólnodostępne adresy lub wykorzystują ogólnodostępne dane kontaktowe, lecz bez wiedzy i zgody Administratora zostały pozyskane z Serwisu i są rzekomo wysyłane w jego imieniu;
 • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, hostingu lub innymi zdarzeniami i/lub okolicznościami niezależnymi od Administratora;
 • korzyści utracone przez Uczestnika w związku z niekorzystaniem lub niewłaściwym korzystaniem z produktów określonych w Regulaminie;
 • niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przez Administratora zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, a w szczególności jeżeli jest to spowodowane działaniami lub brakiem działań osób trzecich (np. dostawców, operatorów, developerów) lub innych serwisów (np. Facebook, Twitter);
 • szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniem działań po stronie Uczestnika, a w szczególności za korzystanie z produktów, w tym Pakietu VIO i Kuponów VIO w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i/lub postanowieniami Regulaminu;
 • szkody wynikające z podania nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych.

10.4
Wszelkie reklamacje należy zgłaszać pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Administratora: admin@polskie.best lub poprzez Formularz reklamacyjny, widocznych dla zalogowanych Użytkowników.
10.5
Reklamacje kierowane do Administratora bez wyraźnego uzasadnienia lub mające charakter spamu, a także kierowane przez niezarejestrowanych Użytkowników lub z adresów email niezarejestrowanych w bazie Użytkowników, będą pozostawały bez odpowiedzi.
10.6
Administrator jest zobowiązany do odpowiedzi na żądanie reklamacyjne niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w ww. terminie, uważa się, że żądanie Użytkownika uznał za uzasadnione.
10.7
Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, aktualizacji lub korekt Regulaminu, o czym (w przypadku istotnych zmian lub aktualizacji) publicznie informuje Użytkowników w formie komunikatu zamieszczanego na swoim profilu w Katalogu Uczestników.

Aktywność

Administrator Administrator

Administrator serwisu jest do Państwa dyspozycji w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00. Pomoc techniczna jest realizowana również w dni robocze, lecz w godzinach od 8:00 do 22:00.

Polskie.best - logo - 162x169px

Polskie Best. Wspieramy polskie marki online

2021 @ Ranking.expert sp. z o.o.

Polityka prywatności   •   Regulamin Programu   •   Forum   •   Jak to działa?   •   W skrócie

Polskie Best
Polskie Best
Logo